kasino curtin tilaama tutkimus osoittaa: veikkauksen monopolilla ei ole kannatusta


Suurempi osa suomalaisista kannattaa kuin vastustaa ajatusta rahapelimonopolin purkamisesta ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä. Asia selviää Kasino Curt -sivuston Bilendi Oy:lta tilaamasta tutkimuksesta.

Suomessa on viime aikoina käyty julkista keskustelua Veikkaus Oy:n rahapelimonopolista, pelihaitoista ja rahapelaamisesta yleisellä tasolla. Haluatko tietää, mitä suomalaiset ovat näistä asioista ja kasinoista sekä nettikasinoista mieltä?


Rahapelien ja pelihaittojen informaatiosivusto Kasino Curt selvitti asian.

Haastattelut tehtiin web-kyselyllä Bilendi Oy:n valtakunnallisesti edustavassa kuluttajapaneelissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 000 henkilöä. Haastattelut tehtiin 20. maaliskuuta - 24. maaliskuuta 2019. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kyselyyn vastasivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Kyselyssä monet suhtautuvat kysyttyihin asioihin neutraalisti tai eivät osaa sanoa, mitä asiasta ajattelevat. Mielenkiintoisin uutinen on kuitenkin se, että kannatusta Veikkauksen rahapelimonopolin purkamiselle ja lisenssijärjestelmään siirtymiselle on enemmän kuin vastustusta.


Kolme kyselystä esiin nousevaa asiaa:

 • 31 prosenttia haluaa purkaa rahapelimonopolin ja siirtyä lisenssijärjestelmään. Ajatusta vastustaa 27 prosenttia.
 • 34 prosenttia on sitä mieltä, että Veikkaus ei tee riittävästi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi. 33 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että Veikkaus tekee riittävästi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi.
 • 33 prosenttia on sitä mieltä, ettei Veikkauksen pitäisi markkinoida rahapelejä, kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen. 22 prosenttia ei näe ongelmaa siinä, että Veikkaus asemassaan markkinoi pelejään.

Tutkimuksesta löytyy paljon mielenkiintoista tietoa. Jos rahapelaaminen, kasinot ja nettikasinot kiinnostavat, vieritä tätä sivustoa alas, niin pääset lukemaan tutkimuksen tulokset.

Huom! Jos haluat tutkimuksen kaiken materiaalin omaan käyttöösi, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen rahapelitutkimus(at-merkki)kasinocurt.com. Voit käyttää tutkimusmateriaalia omassa julkaisussasi tai tutkia sitä omaksi iloksesi.

Tietoa tutkimuksesta


Tutkimuksessa vastaajille esitettiin seuraavat väitteet: • Suomen EU:lle antama perustelu rahapelimonopolin tarpeellisuudesta pelihaittojen ehkäisyssä on totuudenmukainen.
 • Suomen pitäisi murtaa rahapelimonopolinsa ja siirtyä lisenssijärjestelmään.
 • Rahapelaaminen Maltan, Viron tai Gibraltarin lisenssin omaavilla nettikasinoilla on turvallista.
 • Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana.
 • Kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen, on sallittavaa, että rahapelejä voi tästä huolimatta markkinoida.
 • Veikkaus Oy tekee tarpeeksi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi. (Perustele kantasi lyhyesti.)
 • Suomessa pitäisi puuttua ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden toimintaan estämällä rahansiirtoja ja pääsyä muiden nettikasinoiden kuin Veikkaus Oy:n sivustoille.
 • Ulkomaisten peliyhtiöiden mainosten sensuroiminen tv-kuvasta silloin, kun suomalaisilla tv-kanavilla näytetään lähetyksiä ulkomailla järjestettävistä urheilutapahtumista, on tarpeellista.
 • Arpajaislakiuudistus tuo pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamiseen vuoden 2022 alusta. Tunnistautumisen pitäisi jo nyt koskea myös ruokakauppoihin sijoitettuja (kolikko) rahapeliautomaatteja

Väitteissä vastaajilla oli kuusi eri vaihtoehtoa:


1.) täysin eri mieltä, 2.) osittain eri mieltä, 3.) neutraali suhtautuminen, 4.) osittain samaa mieltä, 5.) täysin samaa mieltä, 6.) en osaa sanoa.


Vierittämällä tämän sivuston loppuun löytää:


 • vastaajien taustatiedot
 • tiedot kyselyyn vastanneiden omasta rahapelaamisesta
 • vastaajille ennen väitteitä/kysymyksiä näytetyn johdantotekstin
 • yhteenvedon tutkimuksesta


ONKO SUOMEN EU:LLE ANTAMA SELITYS PELIHAITTOJEN EHKÄISYSTÄ TOTUUDENMUKAINEN? – OSA USKOO, OSA EI


Suomalaiset ovat hyvin jakaantuneita sen suhteen, pitävätkö he totuudenmukaisena Suomen EU:lle antamaa selitystä rahapelimonopolin tarpeellisuudesta pelihaittojen ehkäisyssä. 28 prosenttia arvioi perustelun täysin tai osittain totuudenmukaiseksi. 26 prosenttia pitää perustelua täysin tai osittain totuudenvastaisena.


Miehistä 31 prosenttia arvioi, että Suomen EU:lle antama perustelu on täysin tai osittain totta. 33 prosenttia miehistä arvioi, että perustelu on täysin tai osittain totuudenvastainen.


Naiset eivät ota asiaan yhtä vahvasti kantaa. Naisista 27 prosenttia arvioi perustelun totuudenmukaiseksi ja 18 prosenttia totuudenvastaiseksi. Näin ollen peräti 55 prosenttia ei osaa sanoa asiasta mielipidettään tai suhtautuu siihen neutraalisti.


Parhaiten Suomen selitys on hyväksytty 55-75-vuotiaissa. Kriittisimmin siihen suhtautuvat 35-54-vuotiaat.


Mielenkiintoista: 18-24-vuotiaissa puntit ovat tasan: 26 prosenttia pitää perustelua täysin tai osittain totuudenmukaisena ja 26 prosenttia täysin tai osittain totuudenvastaisena. Kaikissa muissa ikäryhmissä erot ovat selvät.

SUOMALAISET EIVÄT TUE VEIKKAUKSEN RAHAPELIMONOPOLIA


Suomalaisista 31 prosenttia kannattaa ajatusta rahapelimonopolin purkamisesta ja lisenssijärjestelmään siirtymisestä. Ajatusta vastustaa 27 prosenttia. Muut suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät osaa sanoa kantaansa.


Miehet ottavat naisia vahvemmin kantaa sekä monopolin puolesta että sitä vastaan. Miehistä vain 31 prosenttia suhtautuu asiaan neutraalisti tai ei osaa sanoa kantaansa. Naisilla vastaava luku on peräti 55.


Mielenkiintoista: Veikkaus Oy:n rahapelimonopoli saa eniten tukea 18-24- ja 65-75-vuotiailta. Ikäluokassa 55-64-vuotiaat vastaajat ovat jakaantuneet lähes tasan asian suhteen: 31 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitää purkaa rahapelimonopoli. 32 prosenttia vastustaa ajatusta.


Kaikki muut ikäluokat tukevat ajatusta rahapelimonopolin purkamisesta ja siirtymisestä lisenssijärjestelmään.

ULKOMAALAISET NETTIKASINOT EIVÄT HERÄTÄ LUOTTAMUSTA


Suomalaiset suhtautuvat epäluuloisesti Maltan, Viron ja Gibraltarin lisenssin omaaviin nettikasinoihin. 16 prosenttia pitää niillä pelaamista turvallisena, 32 prosenttia ei pidä niillä pelaamista turvallisena.


Peräti 52 prosenttia ei joko osaa arvioida, mitä mieltä he ovat asiasta, tai suhtautuu asiaan neutraalisti.


Mielenkiintoista: Maltan, Viron ja Gibraltarin lisenssit omaavat nettikasinot saavat lähes täystyrmäyksen 65-75-vuotiailta, jotka pelaavat vain vähän netissä.


Olisikin mielenkiintoista tietää, mihin heidän negatiiviset mielikuvat perustuvat.

SUOMEN RAHAPELIMONOPOLIN ODOTETAAN MURTUVAN


Suomalaisista 31 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä väitteen ”Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana” kanssa. Täysin tai osittain eri mieltä väitteen kanssa on 24 prosenttia.


Mielenkiintoista: Vain 35-44-vuotiaat arvioivat, että Suomella on rahapelimonopoli 10 vuoden kuluttuakin. Kaikki muut ikäluokat arvioivat, että Veikkaus Oy:n monopoli on murtunut viimeistään silloin.


Kuten tästä tutkimuksesta käy ilmi, 35-44-vuotiaista 37 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä väitteen "Suomen pitäisi murtaa rahapelimonopolinsa ja siirtyä lisenssijärjestelmään" kanssa. Heistä edellä mainitun väitteen kanssa täysin tai osittain eri mieltä on vain 28 prosenttia.


Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat pessimistisiä omien toiveidensa toteutumisen suhteen.

ONKO VEIKKAUKSELLA SUOMEN KANSAN LUPA MARKKINOIDA PELEJÄÄN? - EI OLE!


Suomalaiset eivät pidä siitä, että monopoliaseman turvin suomalaisille rahapelejä tarjoava Veikkaus Oy markkinoi pelejään.


Suomalaisista 33 prosenttia on markkinointia vastaan, kun taas vain 22 prosenttia pitää toimintaa hyväksyttävänä. Muut suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät osaa sanoa, mitä mieltä asiasta ovat.


Veikkaus Oy:n oman ilmoituksen mukaan se käytti esimerkiksi vuonna 2017 markkinointiviestintään 53 miljoonaa euroa.


Mielenkiintoista: Suhtautumisessa Veikkaus Oy:n harjoittamaan markkinointiin ei ole mitään eroa siinä, miten vastaajat erotellaan iän tai sukupuolen perusteella. Mikään ryhmä ei pidä sitä hyväksyttävänä.

VEIKKAUKSEN TEOT PELIHAITTOJEN KITKEMISESSÄ JAKAvAt MIELIPITEITÄ


Suomalaiset ovat hyvin jakaantuneita siinä, miten he näkevät Veikkaus Oy:n teot pelihaittojen kitkemisessä.


33 prosenttia on sitä mieltä, että Veikkaus tekee riittävästi työtä pelihaittojen kitkemiseksi. 34 prosenttia on sitä mieltä, että Veikkaus ei tee riittävästi työtä pelihaittojen kitkemiseksi.


Mielenkiintoista: Vastaajien perustelut kuvastavat hyvin sitä, miten eri tavoin asia koetaan. 

ELÄKELÄISET HALUAVAT ESTÄÄ NETTIKASINOIDEN TOIMINNAN


Suomalaiset ovat jakaantuneita sen suhteen, pitäisikö Suomessa puuttua ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden toimintaan estämällä rahansiirtoja ja pääsyä muiden nettikasinoiden kuin Veikkaus Oy:n sivustoille.


Jakolinja on hyvin selvä: kaikki muut ikäluokat vastustavat ajatusta, mutta ikäluokat 55-64 ja 65-75 ovat hyvin myötämielisiä ajatukselle. 65-75-vuotiaista peräti 48 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä ajatuksen kanssa.


Kaiken kaikkiaan suomalaisista 33 prosenttia kannattaa ajatusta täysin tai osittain, kun taas 31 prosenttia vastustaa ajatusta täysin tai osittain. Loput suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät osaa sanoa, mitä he ajattelevat asiasta.


Mielenkiintoista: Eläkeikään edenneet ihmiset, jotka pelaavat rahapelejä vähiten netissä, haluavat käyttää kaikista voimakkaampia keinoja ulkomaalaisten nettikasinoiden toiminnan estämiseen.

SUOMALAISET HYVÄKSYVÄT ULKOMAALAISET RAHAPELIMAINOKSET TV-LÄHETYKSISSÄ


Suomalaiset ovat lähes yksimielisiä sen suhteen, ettei ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden mainoksia tulisi sensuroida kuvasta silloin, kun suomalaisilla televisiokanavilla näytetään lähetyksiä ulkomailla järjestettävistä urheilutapahtumista.


Ajatus mainosten sensuroinnista nousi julkiseen keskusteluun, kun Veikkauksen edunvälittäjäverkosto vetoomuksessaan sitä vaati. Tukea vaatimukselle ei kuitenkaan juurikaan löydy.


Suomalaisista 21 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä väitteen ”Ulkomaisten peliyhtiöiden mainosten sensuroiminen tv-kuvasta silloin, kun suomalaisilla tv-kanavilla näytetään lähetyksiä ulkomailla järjestettävistä urheilutapahtumista, on tarpeellista” kanssa. Täysin tai osittain eri mieltä väitteen kanssa on 38 prosenttia.


Mielenkiintoista: 65-75-vuotiaat suhtautuvat tähänkin Veikkaus Oy:n asemaa entisestään vahvistavaan ajatukseen suopeimmin. Kyseisestä ikäluokasta 30 prosenttia on ajatuksen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä, kun taas 23 prosenttia on täysin tai osittain eri mieltä.

RUOKAKAUPPOIHIN SIJOITETUILLE RAHAPELIKONEILLE KRITIIKKIÄ


Suomalaiset ovat sitä mieltä, että tunnistautumisen pitäisi jo nyt koskea ruokakauppoihin sijoitettuja rahapeliautomaatteja.


Yhdeltäkään eri ryhmältä, miehiltä, naisilta tai miltään yksittäiseltä ikäryhmältä, ei löydy ymmärrystä sille, miksi tunnistautuminen tulee voimaan vasta vuoden 2022 alussa.


Vastaajista 40 prosenttia on täysin tai osittain sitä mieltä, että pakollisen tunnistautumisen pitäisi jo nyt koskea ruokakauppojen pelikoneita. Vain 21 prosenttia on asiasta vastakkaista mieltä.


Mielenkiintoista: Harvasta rahapeleihin liittyvästä asiasta suomalaiset ovat yhtä yksimielisiä kuin siitä, että ruokakauppoihin sijoitetuissa pelikoneissa pitäisi jo nyt olla voimassa pakollinen tunnistautuminen.

TIETOA KYSELYYN VASTAAJISTA


Yhteenveto tutkimuksesta


Tutkimuksen väitteet ja niihin annetut vastaukset, joista on poistettu ne, jotka eivät ole samaa eikä eri mieltä sekä ne, jotka eivät osanneet sanoa, mitä asiasta ajattelevat: • Suomen EU:lle antama perustelu rahapelimonopolin tarpeellisuudesta pelihaittojen ehkäisyssä on totuudenmukainen: 28 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 26 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Suomen pitäisi murtaa rahapelimonopolinsa ja siirtyä lisenssijärjestelmään: 31 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 27 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Rahapelaaminen Maltan, Viron tai Gibraltarin lisenssin omaavilla nettikasinoilla on turvallista: 16 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 32 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana: 31 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 24 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen, on sallittavaa, että rahapelejä voi tästä huolimatta markkinoida: 22 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 33 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Veikkaus Oy tekee tarpeeksi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi: 33 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 34 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Suomessa pitäisi puuttua ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden toimintaan estämällä rahansiirtoja ja pääsyä muiden nettikasinoiden kuin Veikkaus Oy:n sivustoille: 33 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 31 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.
 • Ulkomaisten peliyhtiöiden mainosten sensuroiminen tv-kuvasta silloin, kun suomalaisilla tv-kanavilla näytetään lähetyksiä ulkomailla järjestettävistä urheilutapahtumista, on tarpeellista: 21 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 38 täysin tai osittain eri mieltä.
 • Arpajaislakiuudistus tuo pakollisen tunnistautumisen raha-automaattipelaamiseen vuoden 2022 alusta. Tunnistautumisen pitäisi jo nyt koskea myös ruokakauppoihin sijoitettuja (kolikko) rahapeliautomaatteja: 40 prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä; 21 prosenttia täysin tai osittain eri mieltä.


© 2019 Kasino Curt. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mediakortti  I  Palaute

>